Privacy Policy
Pedicure Este hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Este houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
-Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.
Als Pedicure Este ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.
 
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers
Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Pedicure Este verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Administratieve doeleinde;
-Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Este de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-Meisjesnaam;
-Adres
-Postcode en woonplaats
-(Zakelijk) Telefoonnummer;
-(Zakelijk) E-mailadres;
-Geslacht;
In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Pedicure Este. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeelt.
Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Este opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
-Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.